การเตรียมหลักฐานการสมัครวีซ่านักเรียน ประเทศแคนาดา

สถานที่ตั้ง สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จะต้องสมัครเพื่อขอวีซ่านร.หรือ “Study Permit” ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดและยื่นคำร้องล่วงหน้า 3 เดือน

เวลาทำการสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา: 07.30 – 10.00 น.
ฟังผลวีซ่า จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 13.30 – 15.30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thailand.gc.ca
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า : ยื่นด้วยตัวเองและมีบาร์โค้ด 5 วันทำการ  ไม่มีบาร์โค้ด 10 วันทำการ

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน

1.       หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนจะอยู่ที่ประเทศแคนาดาพร้อมสำเนา

2.       กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และปริ้นท์แบบฟอร์มพร้อมบาร์โค้ด  “ Application for a Study Permit – IMM1294 ”  และแบบฟอร์ม “ Family Composition Information – IMM5645” ให้ครบถ้วน เข้าที่  http://www.cic.gc.ca/english/e-services/study-outside.asp

3.       รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.37×1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ พื้นหลังสีขาว

4.       ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า 4,000 บาท เป็นแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์เท่านั้น สั่งจ่าย “สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา หรือ The Canadian Embassy”

5.       หนังสือตอบรับฉบับจริง (Original) จากสถานศึกษาในประเทศแคนาดา พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยระบุ
• ชื่อเต็ม และที่อยู่ของนักเรียน
• วันเดือนปีเกิดของนักเรียน
• หลักสูตรที่ลงทะเบียน
• วันเริ่มเรียนและวันสิ้นสุดหลักสูตร

6.       สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อที่ มณฑลควิเบค (Quebec) ต้องยื่น “Certificated d’ acceptation” (Quebec Certificate of Acceptance or CAQ) ที่ออกให้โดย กระทรวงวัฒนธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของมณฑลควิเบค (Ministere des Communautes Culturelles et de l’Immigration du Quebec or MCCI)

7.       หลักฐานการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา ได้แก่ ทรานสคริป ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร

8.       หลักฐานด้านการเงิน
• Bank statement และ/หรือสมุดเงินฝากสะสมทรัพย์หรือประจำของผู้สนับสนุนด้านการเงินซึ่งมีระยะเวลาเปิดบัญชีเกิน 12 เดือน
• จดหมายรับรองงานของผู้สนับสนุนที่ระบุเงินเดือนและระยะเวลาในการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจของผู้สนับสนุนด้านการเงิน
ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว
• กรณีได้รับทุน หลักฐานแสดงการได้รับทุนการศึกษาที่ระบุจำนวนเงิน ลักษณะของทุนและเงื่อนไขของการได้รับทุน

9.       นักเรียนที่มีความประสงค์ศึกษาต่อมากกว่า 6 เดือนต้องตรวจสุขภาพ (Medical Examination)

10.    นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปต้องยื่นใบ “ Police Clearance Certificate ” โดยต้องยื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน

11.    นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากบิดามารดาหรือผู้ดูแลตามกฎหมายในประเทศของผู้ขอมอบอำนาจให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน เช่นกรณีเจ็บป่วยและต้องการด้านการรักษาพยาบาลเร่งด่วนหรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ใช้แบบฟอร์ม Custodianship Declaration)
• หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา ระบุความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา ในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีเจ็บป่วยและต้องการการรักษาพยาบาลเร่งด่วน หรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
• ไม่ต้องตรวจประวัติอาชญากรรม
• สูติบัตร

การยื่นขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.       บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.       หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4.       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

5.       ใบคำร้องจากเอเจนต์เพื่อขอใบรับรองความประพฤติ

หมายเหตุ

 • เอกสารที่เป็นสำเนาจะต้องเซ็นชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ไม่ต้องใช้รูปถ่าย เพราะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้ถ่ายรูปให้เอง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สถานที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารที่ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ปิดวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 – 16.30 น. 
โทรศัพท์ 02 – 205 2168 และ 02 – 205 2169

 

Canada Tourist Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารทุกฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า 4 แผ่น
 • Document Checklist [IMM 5484]
 • Application for Temporary Resident Visa [IMM 5257]
 • Family Information [IMM 5645]
 • Schedule 1 – Application for Temporary Resident Visa [IMM 5257 – Schedule 1]
 1. หนังสือเดินทาง
 • ตัวจริง
 • สำเนา
 • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 1. รูปถ่าย 37×1.77 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองการทำงาน/Transcript(กรณีเป็นนักเรียน)/ใบทะเบียนพาณิชย์(กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
 5. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 7. แผนการเดินทางคร่าวๆ
 8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศครั้งเดียว2,400 บาท แลถ้าต้องการเข้าประเทศหลายครั้ง 4,800 บาท เป็นแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์เท่านั้น สั่งจ่าย “สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา หรือ The Canadian Embassy”

ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร 0-2118-7100

BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2559