Loading Events
 • This event has passed.

นอนสกี Countdown ปีใหม่ไม่ต้องใช้วันลา

นอนสกี Countdown ปีใหม่ไม่ต้องใช้วันลา
KOREA Countdown with us 5D3N

เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ นอนสกี1คืน

เดินทางกับหัวหน้าทัวร์ผู้เชี่ยวชาญเส้นทาง

เดินทางกับสายการบิน JEJUAIR / EASTAR JET

พิเศษ! บุฟเฟต์ปิ้งย่าง 2 มื้อ / บุฟเฟต์ขาปู+เบียร์ไวน์ 1 มื้อ

🔴ลานสกี🔴เกาะนามิ🔴พระราชวังชางด๊อกกุง🔴สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
🔴ไร่สตอเบอร์รี่🔴ฮงแดชอปปิ้งสตรีท🔴เอ็นโซลทาวเวอร์🔴ย่านเมียงดง🔴ย่านฮงแด

โปรแกรมทัวร์

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

x x x

2

สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้เกาะนามิลานสกี

Yangji Pine Ski Resort หรือเทียบเท่า
3

ไร่สตอเบอร์รี่ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – การทำข้าวห่อสาหร่าย(คิมบับ) – สวมชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

Galaxy Hotel

หรือเทียบเท่า

4

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด๊อก – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – คอสเมติกเซนเตอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

Galaxy Hotel

หรือเทียบเท่า

5

ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู – เอ็นโซลทาวเวอร์ – โรงงานพลอยอเมทิส – ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สนามบินสุวรรณภูมิ

x

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที และอย่าลืมนำหนังสือเดินทางเล่มจริงมา ณ วันออกเดินทางด้วย (หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ตมากกว่า 1 เล่ม ให้นำติดตัวมาด้วย)

สายการบิน

เที่ยวบินที่ เวลาออก เวลาถึง

 

อีสตาร์เจ็ท

ZE514 ขาไป 02.40 10.20

ZE513

ขากลับ 20.55 01.40+1
 

เจจูแอร์

7C2204 ขาไป 01.00

08.40

7C2203 ขากลับ 20.05

23.59

**หมายเหตุ**

———- กำหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ———-

———- พาสปอร์ตของผู้เดินทางจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและถ้าหากมีพาสปอร์ตมากกว่า1เล่ม ควรนำติดตัวไปด้วย ———-

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท**

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

สายการบิน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม / ท่าน

26  – 30 ธันวาคม 2562

ESTERN JET

22,900.-

14,000.-

28 ธันวาคม 2562 01 มกราคม 2563
(วันหยุดสิ้นปี)
JE JU AIR 27,900.-

14,000.-

**หมายเหตุ: ราคาทัวร์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะต้องมีผู้ออกเดินทางมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้อมคณะ        
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ที่ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบินเจจูแอร์ อนุญาตให้โหลดลงใต้เครื่องน้ำหนักที่ 15 กิโล และ สายการบินอีสตาร์เจ็ท อนุญาตให้โหลดลงใต้เครื่องหนักที่ 20 กิโล  **หมายเหตุ: หากน้ำหนักกระเป๋าของท่านเกินกว่าทางสายการบินกำหนด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ที่ระบุไว้**
 4. ค่ารถโค้ชนำเที่ยว ที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ราคารวม VAT สำหรับค่าบริการ
 6. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ที่ระบุไว้ในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายรายการ         
 8. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 9. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวน 500,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท / ท่าน / ทริป
 4. ค่าอุปกรณ์การเล่น เช่น ชุดสกี รองเท้าสกี ไม้โพล และอื่นๆ ณ ลานสกี
 5. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่นอกเหนือจากผู้ที่ถือเล่มพาสปอร์ตสีเลือดหมูของประเทศไทย
 6. ค่าลิฟต์และกุญแจคู่รัก ณ เอ็นโซลทาวเวอร์

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม

*** สำคัญมากโปรดอ่าน ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ***

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนดรวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์, อีเมล์, หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีเลือกเดินทางสายการบินฟูคอส ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางช่วงวันเทศกาล อาทิเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันอื่นๆ จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ จะต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ทุกกรณี เว้นแต่ หากนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันปกติแล้วมีความประสงค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือยกเลิก ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 2. กรณีเลือกเดินทางสายการบินโลวคอส ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางช่วงวันธรรมดา หรือ ช่วงเทศกาล อาทิเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันอื่นๆ จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ จะต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ทุกกรณี

ช่วงเทศกาล

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ได้ในจำนวนที่ทางบริษัทประเมินแล้วว่าไม่สมควรจะออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริการทุกส่วน (เงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางไปประเทศที่ต้องใช้วีซ่า)
 3.  ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก
 7. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือ หรือเกิดจากการตัดสินใจจากผู้ตรวจเข้าเมืองหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 9. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 10. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรือ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
 11. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 12. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 13. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 14. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 15. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 16. รูปสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร หรือสินค้าที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง เป็นเพียงภาพโฆษณาตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีการพัฒนา เสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ณ สถานที่จริงจะเป็นในรูปแบบใด

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า หรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับ กับทางคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบินด้วยตนเอง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ซึ่งจะสามารถทำได้หรือไม่สามารถทำได้ ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้ง

2. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งทางบริษัทก่อน เพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิกการออกเดินทาง บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ คำใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

3. หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสั้น

โรงแรมและห้อง

1. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักตามที่ท่านต้องการ

กระเป๋าเล็กที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

1. กรุณา งด นำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

2. วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน ถุงใสพร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

3. หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และ ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

4. ห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้อสัตว์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย

1. ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

3. กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

การเดินทางเป็นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เด็ก / และผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

คำเตือน : กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อทำความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ

หลังจากการจองทัวร์ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ