Loading Events
 • This event has passed.

ไต้หวันอาหลีซันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน

November 18, 2019 @ 8:00 am - December 18, 2019 @ 5:00 pm

| 35,888THB

Tags: , ,

(อุทยานอาหลีซัน+ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง+สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม9เผ่า) 

อุทยานอาหลีซัน / นั่งรถไฟโบราณ+ชมพระอาทิตย์ขึ้น / เดินป่าสน 2000 ปี 

นั่งรถไฟหัวจรวด / ฟาร์มแกะชิงจิ้ง / นั่งกระเช้าพาโนราม่า 

หมู่บ้านวัฒนธรรม9เผ่า(สวนสนุก+รวมเครื่องเล่น)

ตลาดปลาไทเป/ อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / MITSUI OUTLET PARK

หมู่บ้านสายรุ้ง / ตึกไทเป 101(รวมชมวิว)/ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) บินตรงสู่ไทเป(สนามบินเถาหยวน)

แบบที่นั่ง 2-4-2 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 30 กก. บริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง 2 มื้อ

                                 ** ไม่บังคับทิป + ไม่เน้นเข้าร้านช้อป + FREE WIFI ON BUS **

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง มื้ออาหาร

 ที่พัก

วันที่ 1

สนามบินสุวรรรภูมิ สายการบิน CHINA AIRLINES (CI838  08.30-13.10)   สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต บริการอาหารร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง / ชานมไข่มุก+แซนวิช/บุพเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู

KUN HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ไทจง – ผูหลี่ ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า นั่งกระเช้าพาโนราม่า – อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว)

 

โรงแรม / ไก่อบโอ่ง+หัวปลาหม้อไฟ / บุพเฟ่ต์สลัด+สเต็กจานร้อน

RED MEPLE BOUTIQUE HOTEL
หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง เจียอี้ อุทยานอาหลีซัน เดินป่าสน 2,000 ปี

โรงแรม / ปลาประธานาธิบดี / อาหารพื้นเมือง

ALISHAN YING SHAN HOTEL
หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

อุทยานอาหลีซัน – (04.30) นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) ไทจง นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) นั่งรถไฟฟ้า MRT – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

โรงแรม / อาหารพื้นเมือง / ปิ้งย่างซีฟู้ด+เบียร์สด+Haagen-Dasไม่อั้น!!!

PLATINUM HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89ร้านขนมเค้กสับปะรด – DUTY FREE  TAIPEI FISH MARKET – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวนกรุงเทพฯ
CHINA AIRLINES  CI837 (23.20-02.20)
โรงแรม / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์ / บริการอาหารร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 

กำหนดการเดินทา

 

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ    2 ท่าน)

 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

มีเตียงเสริม

(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่มท่านละ

เด็กทารก

(อายุไม่เกิน2 ปี)

06-10 พฤศจิกายน 2562

35,888 34,888 7,500 5,000

20-24 พฤศจิกายน 2562

35,888 34,888 7,500

5,000

04-08  ธันวาคม 2562 (วันพ่อ) 36,888 35,888 7,500

5,000

18-22  ธันวาคม 2562 35,888 34,888 7,500

5,000

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน

เงื่อนไขสำคัญ!!! รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

**เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม

 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข)
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. ยกเลิกน้อยกว่าการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!)