Italy Tourist Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารทุกฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง
  • ตัวจริง (มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในคำร้อง)
  • สำเนา
  • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 3. รูปถ่ายสี 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 5. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 6. กรณีบุคคลทั่วไป : เอกสารรับรองการทำงานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร (ระบุ ชื่อผู้สมัคร วันที่เข้าทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง) หรือ กรณีนักเรียน นักศึกษา : เอกสารรับรองการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร ซึ่งจะต้องระบุ (ชื่อผู้สมัคร ระยะเวลาหยุดเรียน)
 7. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)
 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (เอกสารต้องออกโดยสายการบิน เท่านั้น โดยมีหัวจดหมาย และชื่อผู้สมัครอย่างครบถ้วน)
 9. หลักฐานการจองโรงแรม
 10. แผนการเดินทาง ไปที่ไหน ทำอะไร สรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 11. สำหรับผู้สมัครขอวีซ่าที่มีเพื่อน หรือคนในครอบครัวอยู่ในอิตาลี ต้องยื่นจดหมายรับรองและสำเนา เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของคนที่พำนักอยู่ในอิตาลีพร้อมทั้งเซ็นกำกับ
 12. สำหรับผู้สมัครขอวีซ่าที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษา ต้องยื่นจดหมายเชิญจากองค์กรนั้น
 13. สำหรับคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ยื่นเอกสารทะเบียนสมรสแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 14. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ทุกฉบับที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข)
 15. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไปคนเดียวหรือผู้ปกครอง(บิดาและมารดา)ไปด้วย ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ออกที่อำเภอเท่านั้น) พร้อมทั้งสำเนาสูติบัตร
 16. เอกสารประกันชีวิต วงเงินในการประกันจะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และจะต้องรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การค้างคืนในโรงพยาบาล และการส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์ อื่นๆ การประกันสุขภาพจะต้องสามารถใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นและจะ ต้องคุ้มครองท่านได้ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง
 17. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 3021 บาท

เอกสารผู้สนับสนุน (สำหรับคนที่statementวงเงินไม่ถึงหรือมีปัญหาให้คนอื่นช่วย เช่น บิดามารดา เป็นต้น)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองการทำงาน
  • เป็นภาษาอังกฤษ
  • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน
 4. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)

การชดใช้จากบริษัทประกันภัย

จะต้องชำระได้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ให้ยื่นหนังสือรับรองประกันการเดินทางพร้อมกันกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย และจะต้องนำเอกสารเกี่ยวกับการประกันการเดินทางติดตัวไปตลอดการเดินทาง เพราะอาจจะมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ส่วนมากจะตรวจที่จุดตรวจพรมแดนเมื่อเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น เอกสารจะต้องมีตราประทับ และลายเซ็นของบริษัทประกันชีวิต โดยเข้าเว็บไซต์http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/list_travel_medical_insurance_2_14.06.13%20%281%29.pdf เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตอิตาลี เอกสารทุกอย่างต้องทำการถ่ายสำเนา

*เพิ่มเติม*

สถานทูตสามารถร้องเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตลอด และถ้ามีการวางแผนเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) และต้องการที่จะเข้าประเทศอังกฤษก่อน-หลัง หรือ เข้า-ออกประเทศอังกฤษมากกว่าหนึ่งครั้ง ก่อนที่จะเข้าประเทศในกลุ่มเช้งเก้น จำเป็นจะต้องมีวีซ่าสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ที่ถูกต้องก่อนที่จะส่งใบสมัครยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี

 

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. เข้าไปโหลดแบบฟอร์มที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/Airpit_Transit_Application.pdf และกรอกข้อมูลให้ครบ

ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต c
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพ ฯ 10500

เบอร์โทร 0-2263-9101
ขั้นตอนการขอยื่นวีซ่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดเท่านั้นในวันที่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลีจใช้เวลาทำการ 15 วัน หากเร่งรีบให้ติดต่อพนักงานว่าต้องการใช้บริการ Fast Track และเพิ่มเงินอีกประมาณ 3,000 บาท จะได้ภายใน 3 วัน

หลังจากการยื่นใบสมัคร สามารถติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/track_application.html  โดยการพิมพ์เลขที่ใบนัดฟังผล และวันเกิด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559