Scotland Student Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง
 • ตัวจริง
 • สำเนา
 • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 1. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ภาษาไทยได้)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาไทยได้)
 4. เอกสารการท่องเที่ยวต่างประเทศใน 10 ปีที่ผ่านมา (เขียนช่วงเวลาและประเทศที่เคยไป)
 5. ผลการเรียน (Transcript)
 6. หนังสือรับรองการทำงาน
  • เป็นภาษาอังกฤษ
  • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด
 7. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)
 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 9. หลักฐานการจองโรงแรม
 10. หนังสือตอบรับการเข้าศึกษาจากทางสถาบัน
 11. Medical Certificate (IOM) กรณีศึกษามากกว่า 6 เดือน (ตรวจที่โรงพยาบาล)
 12. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 4,000 บาท

ผู้สนับสนุน/รับรองการสมัคร (บิดาและมารดา) สำหรับผู้ที่ Statement วงเงินไม่ถึง

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ภาษาไทยได้)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาไทยได้)
 3. หนังสือรับรองการทำงาน
  • เป็นภาษาอังกฤษ
  • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน
 4. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)

 

เตรียมเอกสารตรวจIOM

การตรวจ International Organization for Migration (IOM) คือการตรวจวัณโรคปอด ซึ่งสิ่งสำคัญควรไปตอนร่างกายแข็งแรง เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา หรือ สูติบัตร (กรณีอายุ 11-15 ปี) พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่าย 5*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สมุดบันทึกการตั้งครรภ์ กรณีหญิงที่มีครรภ์
 5. โทรนัดขอตรวจสุขภาพที่ International Organization for Migration (IOM) เบอร์โทร 02-234-7950-5

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. โดยการแจ้งชื่อ นามสกุลของหนังสือเดินทาง ประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอ

สามารถเลือกโรงพยาบาลได้ 3 แห่ง คือ โรงพญาบาลพญาไท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 1. เงินค่าธรรมเนียม จำนวนประมาณ 3,300 บาท ต่อคน

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. เข้าไปที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/ เข้าไปให้กด Register an Account และกรอกข้อมูลให้ครบ

ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรที่พิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว สำหรับนักเรียน หากยังไม่ทราบที่อยู่ที่แน่นอน โปรดระบุชื่อสถาบันที่ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเพื่อศึกษาต่อ

 

Scotland Tourist Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง
 • ตัวจริง
 • สำเนา 1 ชุด
 • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 1. รูปถ่าย 5*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (อายุต้องไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ภาษาไทยได้)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาไทยได้)
 4. เอกสารการท่องเที่ยวต่างประเทศใน 10 ปีที่ผ่านมา (เขียนช่วงเวลาและประเทศที่เคยไป)
 5. ผลการเรียน (Transcript)
 6. หนังสือรับรองการทำงาน
  • เป็นภาษาอังกฤษ
  • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด
 7. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)
 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 9. หลักฐานการจองโรงแรม
 10. แผนการเดินทาง ไปที่ไหน ทำอะไร สรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 11. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 4,000 บาท

ผู้สนับสนุน/รับรองการสมัคร (บิดาและมารดา) สำหรับผู้ที่ Statement วงเงินไม่ถึง

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ภาษาไทยได้)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาไทยได้)
 3. หนังสือรับรองการทำงาน
  • เป็นภาษาอังกฤษ
  • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน
 4. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วยขั้นตอนการขอวีซ่า

BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3

ใช้เวลาทำการ 15 วัน หากเร่งรีบให้ติดต่อพนักงานว่าต้องการใช้บริการ Fast Track และเพิ่มเงินอีกประมาณ 3,000 บาท จะได้ภายใน 3 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559