Spain Student Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารทุกฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง
 • ตัวจริง
 • สำเนา
 • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 1. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ทุกฉบับที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข)
 7. ผลการเรียน (Transcript)
 8. หนังสือรับรองการทำงาน/ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
 • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด
 • หลักฐานการเงินของบริษัท
 1. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)
 2. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศสเปน (ของเอกชน หรือของรัฐ)
 3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (เช่นจากญาติ โรงเรียน บริษัท)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไปคนเดียวหรือผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ไปด้วย ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ออกที่อำเภอเท่านั้น) พร้อมทั้งสำเนาสูติบัตร
 5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 6. หลักฐานการจองโรงแรม
 7. ประกันภัยการเดินทาง
 8. ใบนัดหมายยื่นวีซ่า
 9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประมาณ 2,440 บาท (ราคามีการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. เข้าไปโหลดแบบฟอร์มที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/Airpit_Transit_Application.pdf และกรอกข้อมูลให้ครบ

 

Spain Tourist Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารทุกฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า ที่กรอกโดยสมบูรณ์ 2 ชุด (มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา)
 2. หนังสือเดินทาง
 • ตัวจริง
 • สำเนา
 • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 1. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ทุกฉบับที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข)
 7. หนังสือรับรองการทำงาน/ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
 • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด
 • หลักฐานการเงินของบริษัท
 1. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)
 2. แผนการเดินทาง ไปที่ไหน ทำอะไร สรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (เช่นจากญาติ บริษัท)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไปคนเดียวหรือผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ไปด้วย ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ออกที่อำเภอเท่านั้น) พร้อมทั้งสำเนาสูติบัตร
 5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 6. หลักฐานการจองโรงแรม
 7. ประกันภัยการเดินทาง
 8. ใบนัดหมายยื่นวีซ่า
 9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประมาณ 2,440 บาท (ราคามีการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. เข้าไปโหลดแบบฟอร์มที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/Airpit_Transit_Application.pdf และกรอกข้อมูลให้ครบ
 1. ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน
 • ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทร 0-2118-7000

ข้อมูล ณ วันที่ 21  2559