Switzerland Student Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารทุกฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง
  • ตัวจริง
  • สำเนา
  • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 3. แบบฟอร์มข้อมูลการศึกษา
 4. รูปถ่ายขนาด 3.5*4.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 5. ใบรับรองทุนการศึกษา
  • ตัวจริง
  • สำเนา
 6. ใบลงทะเบียนเรียนที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • ตัวจริง
  • สำเนา
 7. จดหมายผู้ค้ำประกัน
  • ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้ำเช่น คุณพ่อ
 8. สำเนาบัตรประชาชน
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน
 10. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)
 11. เอกสารรับรองที่พัก 3 เดือนแรก
  • ตัวจริง
  • สำเนา
 12. จดหมายแนะนำตัวที่เขียนโดยนักเรียนผู้ขอวีซ่าตัวจริงและสำเนา โดยระบุเหตุผลในการไปศึกษา พร้อมทั้งอธิบายโครงการวิจัยหรือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการไปศึกษา
 13. ผลการเรียน (Transcript) หรือ ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา ระดับการศึกษาล่าสุด
  • ตัวจริง
  • สำเนา
 14. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 2,400 บาท

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. เข้าไปโหลดแบบฟอร์มที่ https://www.tlscontact.com/th2fr/register.php กด sign up ปุ่มขวาบนจากนั้นโปรแกรมจะพามายังหน้าในรูปให้กรอกข้อมูล

Switzerland Tourist Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารทุกฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง
  • ตัวจริง
  • สำเนา
  • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 3. รูปถ่าย 3.5*4.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. Transcript (กรณีเป็นนักเรียน)/หนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่งและเงินเดือน
 7. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (วันขอให้นำตัวจริงไปด้วย)
 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 9. หลักฐานการจองโรงแรม
 10. แผนการเดินทาง ไปที่ไหน ทำอะไร สรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 11. สำหรับผู้สมัครขอวีซ่าที่มีเพื่อน หรือคนในครอบครัวอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์ ต้องยื่นจดหมายรับรองและสำเนา เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของคนที่พำนักอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์พร้อมทั้งเซ็นกำกับ
 12. สำหรับผู้สมัครขอวีซ่าที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษา ต้องยื่นจดหมายเชิญจากองค์กรนั้น
 13. สำหรับคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ยื่นเอกสารทะเบียนสมรสแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 14. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ทุกฉบับที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข)
 15. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไปคนเดียวหรือผู้ปกครอง(บิดาและมารดา)ไปด้วย ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ออกที่อำเภอเท่านั้น)

พร้อมทั้งสำเนาสูติบัตร

 1. เอกสารประกันชีวิต วงเงินในการประกันจะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และจะต้องรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การค้างคืนในโรงพยาบาล และการส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์ อื่นๆ การประกันสุขภาพจะต้องสามารถใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นและจะ ต้องคุ้มครองท่านได้ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประมาณ 2,400 บาท

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. เข้าไปโหลดแบบฟอร์มที่ https://www.tlscontact.com/th2fr/register.php กด sign up ปุ่มขวาบนจากนั้นโปรแกรมจะพามายังหน้าในรูปให้กรอกข้อมูล

เลือกวันนัดหมาย ในเว็บจะขึ้นมาหลังจากกดยืนยันข้อมูลที่กรอกไป

พิมพ์แบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้นและใบนัด

นำไปยื่นด้วยตนเองตามวันเวลาที่นัดที่ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

          BTS สถานีช่องนนทรี ทางออกที่ 5

          เบอร์โทร 0-2696-3888

          ใช้เวลาทำการ 15 วัน ควรยื่นขอวีซ่าก่อนไปอย่างน้อย 2 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559