USA Student Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่าชั่วคราว DS-160
 2. หนังสือเดินทาง
 • ตัวจริง
 • สำเนา
 • เล่มเก่าที่มีทั้งหมด
 1. รูปถ่าย 5*5 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. ผลการเรียน (Transcript) หรือ ใบประกาศนียบัตรจบการเรียนอันล่าสุด
 3. หนังสือตอบรับการเข้าศึกษาจากทางโรงเรียน
 4. แบบฟอร์ม I-20 ที่มีลายเซ็นรับรองจากทางโรงเรียนหรือโครงการในสหรัฐอเมริกา
 5. แบบฟอร์ม I-901 ซึ่งเป็นใบเสร็จยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS แล้ว ประมาณ 6,500 บาท ที่จ่ายผ่านเวปด้วยบัตรเครดิตhttps://www.fmjfee.com/i901fee/ ต้องมีรหัส I-20 ถึงจะจ่ายได้
 6. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า US$160 ประมาณ 5,200 บาท ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 7. เอกสารประกอบที่ใช้สมัครเรียนกับทางสถบัน
 8. ผลสอบวัดคะแนนระดับภาษา (ถ้ามี)
 9. หลักฐานการเงินที่เพียงพอต่อการไปเรียนและใช้ชีวิตที่ประเทศนั้นๆ ตามกฏที่สถานทูตแต่ละแห่งกำหนดไว้
 10. กรณีมีผู้สนับสนุน ให้เพิ่มเอกสารของผู้สนับสนุน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำงาน และหลักฐานทางการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (เฉพาะของอเมริกา Statement ขอดู 6 เดือน – 1 ปี) ในกรณีผู้สนับสนุนเป็นชาวต่างชาติ หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศ ให้เพิ่ม สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารระบุสถานะการอาศัย เช่น สำเนาวีซ่า สำเนาบัตรต่าง ๆ เป็นต้น
 11. แผนการศึกษา/RESUME/หนังสือรับรอง (ถ้ามี)
 12. เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. หลังจากได้รับ I-20 จากทางโรงเรียนที่จะไปศึกษา ให้ดำเนินการสมัครแบบฟอร์มการขอวีซ่า โดยเข้าไปที่ https://ceac.state.gov/genniv/

Select a location เลือก Thailand แล้วหาปุ่มสีแดงที่เขียนว่า Start an Application

พิมพ์แบบฟอร์มออกมาเก็บไว้

 1. เข้าไปที่ http://www.ustraveldocs.com/th เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินและนัดสัมภาษณ์ สำหรับการเข้ามากรอกข้อมูลครั้งแรกกด Yes จากนั้นกด Immigrant ส่วนการเข้าครั้งต่อไปให้ตอบ No ที่คำถามแรกและทำการ Login (ปุ่มสีเขียว)
 2. จากนั้นเราจะต้องสร้าง Account ของเราเพื่อเข้าสู่ระบบ https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Thailand&language=th
 3. เมื่อสร้าง Account เรียบร้อยแล้ว เข้าไปกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำใบชำระเงินไปจ่ายได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา และอ้างอิงจากเลข ID ในใบเสร็จการชำระเงิน แล้วนำกลับไปกรอกในระบบเพื่อสู่ขั้นตอนต่อไป ใบนำฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  http://www.ustraveldocs.com/th_th/BAYDepositSlip.pdf เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว รอประมาณหลังเวลา 00 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ข้อมูลการชำระเงินเข้าระบบให้เรียบร้อยจึงจะเข้าระบบเพื่อไปเลือกเวลานัดสัมภาษณ์ได้ และเมื่อระบบได้รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลแจ้งมาตามอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นเราจึงสามารถ Login เข้ามาในระบบเพื่อเลือกเวลานัดสัมภาษณ์วีซ่ากับระบบได้
 4. เลือกวันนัดสัมภาษณ์ เมื่อได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้ามาที่ https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand และ Login เพื่อดูตารางนัดสัมภาษณ์
 1. สัมภาษณ์ที่ แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน (American Citizen Services: ACS)

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ

95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 2

เบอร์โทร 0-2205-4049

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559

 

USA Tourist Visa

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง
 • ตัวจริง
 • สำเนา
 • เล่มเก่าที่มี
 1. รูปถ่าย 5*5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป (พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองการทำงาน/ Transcript (กรณีเป็นนักเรียน)/ใบจดทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
 • เป็นภาษาอังกฤษ
 • ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง วันลาหยุด
 1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 2. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 3. หลักฐานการจองโรงแรม
 4. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (เช่นจากญาติ บริษัท)
 5. ประกันภัยการเดินทางวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท (หรือ 30,000 ยูโร)
 6. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า US$160 ประมาณ 5,200 บาท ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 7. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมาย สำเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
 8. หลักฐานการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง ได้แก่ รายงานความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน – 1 ปี
 9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอวีซ่า

 1. เข้าไปที่ https://ceac.state.gov/genniv/ Select a location เลือก Thailand แล้วหาปุ่มสีแดงที่เขียนว่า Start an Application

พิมพ์แบบฟอร์มออกมาเก็บไว้

 1. เข้าไปที่ http://www.ustraveldocs.com/th เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินและนัดสัมภาษณ์ สำหรับการเข้ามากรอกข้อมูลครั้งแรกกด Yes จากนั้นกด Immigrant ส่วนการเข้าครั้งต่อไปให้ตอบ No ที่คำถามแรกและทำการ Login (ปุ่มสีเขียว)
 2. จากนั้นเราจะต้องสร้าง Account ของเราเพื่อเข้าสู่ระบบ https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Thailand&language=th
 3. เมื่อสร้าง Account เรียบร้อยแล้ว เข้าไปกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำใบชำระเงินไปจ่ายได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา และอ้างอิงจากเลข ID ในใบเสร็จการชำระเงิน แล้วนำกลับไปกรอกในระบบเพื่อสู่ขั้นตอนต่อไป ใบนำฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  http://www.ustraveldocs.com/th_th/BAYDepositSlip.pdf เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว รอประมาณหลังเวลา 00 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ข้อมูลการชำระเงินเข้าระบบให้เรียบร้อยจึงจะเข้าระบบเพื่อไปเลือกเวลานัดสัมภาษณ์ได้ และเมื่อระบบได้รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลแจ้งมาตามอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นเราจึงสามารถ Login เข้ามาในระบบเพื่อเลือกเวลานัดสัมภาษณ์วีซ่ากับระบบได้
 4. เลือกวันนัดสัมภาษณ์ เมื่อได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้ามาที่ https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand และ Login เพื่อดูตารางนัดสัมภาษณ์
 5. สัมภาษณ์ที่ แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน (American Citizen Services: ACS)

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ

95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 2

เบอร์โทร 0-2205-4049                                             

 ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559